Độ đèn ô tô Hà Nội

Độ đèn gầm Ô tô có đăng kiểm được không?