Độ đèn ô tô thế nào cho chuẩn

Độ đèn Ô tô thế nào cho chuẩn và không phạm luật?