Video camera 360 Oris xe Innova 2017 – trên hệ thống màn hình Innova 2017