Video camera 360 Oris xe Samsung SM3 – trên hệ thống màn hình Samsung SM3